Integrale zorg

“Op reis met Integrale Zorg! Passende zorg – collectief versterken”

De noodzaak van fundamentele veranderingen

De toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg staat onder druk binnen het veranderende zorglandschap. Zo stijgt de vraag naar zorg harder dan het aanbod wegens de dubbele vergrijzing, stijging in het aantal chronische zieken en de druk op onze zorgprofessionals. Indien er geen duurzame en fundamentele veranderingen plaatsvinden, zal in 2040 één op de vier werkenden in Nederland werkzaam moeten zijn in de zorg. Dit zal niet alleen ten koste gaan van de overige sectoren, maar ook de betaalbaarheid van de gezondheidszorg verder onder druk zetten. We staan dus gezamenlijk voor de opgave om met grofweg dezelfde aantal mensen de groeiende zorgvraag het hoofd te blijven bieden.

Het ‘Integraal Zorgakkoord (IZA) uit 2022 bekrachtigd de benodigde veranderingen ten aanzien van de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Zo moet er bijvoorbeeld ingezet worden op de verbinding tussen de expertises in de verschillende domeinen en de inzet van (wijkgerichte) preventie en ondersteuning. Het mag duidelijk zijn dat er vanuit het IZA een vooruitstrevende stip op de horizon is gerealiseerd. Echter ontbreekt het nog aan concrete wegen om deze reis te kunnen bewandelen.

Op reis met Integrale Zorg

Vanuit wijk-, netwerk- en probleeminventarisaties, werkt Integrale Zorg op een innovatieve wijze aan het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. Dit doen wij niet alleen maar samen met alle betrokkenen in de wijk. Wij geloven dat collectieve versterking hierbij essentieel is om een duurzame verandering te kunnen bewerkstelligen in uw wijk! Dit maakt Integrale Zorg dé aangewezen partner in het inventariseren, ondersteunen en implementeren van passende zorg.